زیباترین و خواندنی ترین جملات موفقیت

به گزارش مینی نت، جملات موفقیت به شما کمک می کنند تا حس خوب و انگیزه ای برای ادامه راه پیدا کنید. با مجموعه ای از بهترین جملات موفقیت و انگیزشی همراه خبرنگاران باشید.

زیباترین و خواندنی ترین جملات موفقیت

مجموعه ای زیبا از جملات پیروزیت

برای پیروز شدن باید اول باور کنیم که می توانیم .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم، به این است که به کدام جهت در حرکت باشیم. گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم. آنچه مهم است این است که باید حرکت کنیم، نه اینکه بی اراده در گوشه ای بنشینیم .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

کسی که سعی می کند تنها زندگی کند، هیچوقت به عنوان یک انسان پیروز نخواهد شد. قلب او اگر به قلب کسی دیگر پاسخ ندهد، پژمرده می شود. ذهن او اگر فقط انعکاس افکار خود را بشنود، پلاسیده می شود .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

رمز خوشنودی از کار در یک کلمه خلاصه می شود: مهارت. وقتی بدانید که چطور کارتان را به خوبی انجام دهید، از آن لذت خواهید برد.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اولین رمز پیروزیت، خودباوری است .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

دیر یا زود، آن هایی که برنده می شوند، به توانایی خود ایمان می آورند .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

فقط آن هایی که جرات شکست خوردن دارند، پیروز می شوند .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از پیروزیت، پیروز می شوند. در بیشتر موارد، از طریق شکست هایمان است که پیروز می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بیشتر شکست ها نصیب کسانی شده است که نمی دانستند فاصله شان تا پیروزیت چقدر نزدیک است و دست از کار کشیده اند .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

وقتی به پول، تحسین دیگران، و شهرت بی علاقه شدید، در نوک قله پیروزیت قرار گرفته اید .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بهای پیروزیت، کار و تلاش زیاد است. اگر شما بتوانید بهای آن را بپردازید، در هر کاری پیروز خواهید شد .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بیشتر دانه ها هرگز رشد نمی کنند پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفتد بهتراست بیش از یک بار تلاش کنید.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

هیچ کس فقط با شاد و راضی بودن به جایی نمی رسد .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

برای پرواز کردن باید مقاومت و پایداری داشته باشیم .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

انسان های سطحی به شانس اعتقاد دارند. انسان های قدرتمند به علت و معلول معتقدند .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

کاغذ سفید را هر چقدر هم تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمی گیرد، برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست. امتحان ریشه هاست ...

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

این روزها باد می وزد ... می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی، هم آسیاب بادی، تصمیم با تو است . . .

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

در زندگی اگر رسیدی به یک در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم به آن بود نترس و ناامید نشو چون اگر قرار بود آن در هیچ وقت باز نشود حتما به جایش یک دیوار می ساختند.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: می گذرد ...

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

20سالِ بعد،بابتِ کارهایی که نکردی بیشتر افسوس می خوری تا بابتِ کارهایی که کردی، پس روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن ...

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد تندیس زیبا نخواهد شد.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

خدا زمین رو مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که فکر می کنی به آخر دنیا رسیده ای، درست در نقطه آغاز هستی.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتهاید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

می دانی اگر صخره و سنگ در راستا رودخانه زندگیت نباشد، صدای آب قشنگ نیست.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمی کند، بلکه فقط شادی امروز را از بین می برد.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بسان رود که در شیب صخره سر به سنگ می زند رونده باش. امید هیچ معجزه ای ز مرده نیست، زنده باش.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است. نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

افراد پیروز کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

منبع: setare.com
انتشار: 1 اسفند 1399 بروزرسانی: 1 اسفند 1399 گردآورنده: mininote.ir شناسه مطلب: 1400

به "زیباترین و خواندنی ترین جملات موفقیت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زیباترین و خواندنی ترین جملات موفقیت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید